ემ პრეპარატის (EM-A) ღირსებები

⚈  უზრუნველყოფს ნაყოფიერ ნიადაგში მაქსიმალურ წყალ და ჰაერგამტარიანობას 60-80 სმ.-ის სიღრმეზე;
⚈  რამდენიმეჯერ აჩქარებს ჰუმუსწარმოქნის პროცესს (ემ პრეპარატის გამოყენებით სამ წელიწადში ჰუმუსშემცველი ფენის სისქე 2-3-ჯერ იზრდება, ხოლო ორგანიკა (სხვადასხვა ორგანული მასალა) გარდაიქმნება ემ-კომპოსტად  უკვე 2-3 კვირაში!);
⚈  ზრდის ნიადაგის ტემპერატურას 2-5 გრადუსით, რაც აჩქარებს ფესვწარმოქმნას, გაღივების უნარს, ყვავილობას და ნაყოფის მოწევას (პროდუქციის მომწიფება და მოსავლის მიღება ხდება 10-15 დღით ადრე);
⚈  ხელს უწყობს მოსავლიანობის ზრდას ბოსტნეული კულტურებისა 2-5-ჯერ, მარცვლოვანისა 10-50-%-ით. ყვავილოვან კულტურებში მნიშვნელოვნად იზრდება ყვავილების რაოდენობა და სიდიდე.
⚈  აუმჯობესებს ნაყოფის გემოვნურ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს (იზრდება ვიტამინები, კაროტინის, კრახმალის, ცილებისა და ა.შ შემცვლელობა. სტაფილო სამკურნალო თვისებებით უახლოვდება ჟენშენს);
⚈  ხილსა და ბოსტნეულში ნიტრატების შემცვლელობას ამცირებს 4-5-ჯერ.
⚈  მნიშვნელოვნათ ამაღლებს მცენარეთა დავდაცვის უნარს დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ, ასევე არასასურველი ფაქტორებისაგან, კერძოდ გვალვისა და ყინვისაგან (სოკოვონაი და ბაქტერიული დაავადებები მცირდება 50-60-%-ით).
⚈  საშუალებას იძლევა ერთი და იგივე კულტურა მოვიყვანოთ ერთსა და იმავე ფართობზე რამდენიმე სეზონის განმავლობაში ნიადაგის შეუცვლელათ (ეს განსაკუთრებით აქტუალურია სასათბურე მეურნეობებისათვის);
⚈  ხელს უწყობს მძიმე ლითონთა მარილების ნეიტრალიზაციას ადამიანისათვის უსაფრთხო დონემდე;
⚈ ეხმარება სოფლის მეურნეობის ჯამრთელი, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებისა და ყვავილების გამოზრდას ხანგრძლივი შენახვის უნარით (მოჭრილი ვარდები ერთი კვირის განმავლობაში ინარჩუნებს სიხასხასეს, ცოცხლად გამოიყურებიან, ხოლო კარტოფილი წლობით ინახება);
⚈  საშუალებას იძლევა მივიღოთ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია უფრო მაღალი სამომხმარებლო თვისებებითა და ფასით (ემ-ტექნოლოგიით მიღებული პროდუქციის ფასი გაცილებით აღემატება სტანდარტული აგროქიმიური მეთოდით წარმოებული პროდუქციის ფასს ხარისხის გამო);
⚈  აქრობს უსიამოვნო სუნს გამოყოფილს ორგანიკის გახრწნისას.